Všeobecne záväzné nariadenia

Oprávnenie vydávať všeobecne záväzné nariadenia dáva obci priamo Ústava SR a následne aj zákon o obecnom zriadení. VZN slúži na úpravu mnohých vzťahov v obci, napr. na úpravu miestnych daní, verejného poriadku, odpadového hospodárstva, niektorých oblastí v školstve a mnohých ďalších.

VZN platné:

VZN č. 12021 o výške dotácie škôl a šk.zariadení

VZN_22021_o_nakladaní_s_komunálnym_odpadom 

VZN – č. 1/2020 o nájomných bytoch.

9/2019 VZN o Ocu poplatkoch

VZN 82019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020

VZN 72019 o obmedzení a zákaze podávania alkoholických nápojov

VZN č.6 2019 o výške príspevku v MŠ, ZŠ a ŠJ

VZN o udržiavaní čistoty v obci

VZN o určení času predaja v obchode

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

VZN o určení času predaja v obchode

Dodatok č.1 k VZN 42016

VZN o organizácii miestneho referenda

VZN o verejnom poriadku

VZN o ovzduší

VZN dotácie na žiaka 2018 Michaľany

VZN o ocu popl stočne

VZN o určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb

VZN o odvádzaní odpadových vôd ČOV

VZN o miestnych daniach

VZN o ocu poplatkoch

dodatok č.1 k vzn o poplatkoch

dodatok č. 2 k vzn o ocú poplatkoch

VZN-č. 52013 o náhradnom užívaní vody

VZN-o používaní symbolov

VZN o chove psov

VZN 62013 o spolunaživani v obci

VZN 32014 o trhových miestach

VZN 22015 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov.

VZN – o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Michaľany

VZN – č. 1/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Prevádzkový poriadok DI

VZN cintorín – pohrebiská