Obecné zastupiteľstvo

Zoznam členov oz

meno, priezvisko funkcia email
Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková
poslanec
dudaskovaludmila@gmail.com
Bc. Tibor Gore
poslanec
tibor.gore@zoznam.sk
Mgr. Peter Kolesár
poslanec, zástupca starostu
cekomi32@gmail.com
Bc. Ján Kremenák
poslanec
kremenak.jan@gmail.com
Ing. Jozef Orenič
poslanec
orenic.jozef@gmail.com
Jozef Orenič
poslanec
orenic.jozo@gmail.com
Valéria Orosová
poslanec
valikaorosova1@gmail.com
Mgr. Emília Širotníková
poslanec
sirotnikovamilka@gmail.com
Ivan Zamba
poslanec
ivanzamba21@gmail.com

Právomoci obecného zastupiteľstva:

 •  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 •  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 •  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 •  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 •  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 •  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 •  uznášať sa na nariadeniach
 •  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 •  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 •  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 •  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 •  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 •  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 •  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 •  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 •  ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce