Červený kríž

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Michaľanoch

pracuje pod vedením predsedníčky pani Ľudmily Lukáčovej od roku 1994. V súčasnosti má 100 členov. Vznikol v povojnovom období. Predchádzajúcimi predsedami boli: pán Miko Štefan, pani Kapitánová a pani Dostálová.

Pomáhať ľuďom v núdzi, postihnutým imobilitou, chronickou, alebo mentálnou chorobou, starým a slabým je základným poslaním Slovenského červeného kríža.

Členstvo v MSSČK je dobrovoľné. Od roku 2015 je členský poplatok 2€ na rok. 50% vybratého členského sa odvádza pre Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trebišove a 50% zostáva pre členskú základňu. MSSČ v Michaľanoch úzko spolupracuje s klubom dôchodcov Senior pri Obecnom úrade v Michaľanoch.

Nasledovné momentky sú z výročnej členskej schôdze MSSČK zo dňa 5.3.201