Úradná tabuľa

5. december 2019

Zmluva 632019 dodatok o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

13. december 2019

Návrh-rozpočtu-na-rok-2020-Výdavky

Návrh-rozpočtu-na-rok-2020-Príjmy

31. december 2019

VZN 82019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 92019 VZN o Ocu poplatkoch

 

5. november 2019

Faktúry 92019 ,Faktúry 102019

Zmluva 542019 ,Zmluva 552019 ,Zmluva 562019

8. november 2019

Zmluva 582019 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva 572019 kúpna zmluva

19. november 2019

VZN o dani z nehnuteľnosti návrh na rok 2020

VZN o Ocu poplatkoch navrh 2020

20. november 2019

Zmluva 612019, Zmluva 602019, Zmluva 592019

22. november 2019

zápisnica 25.10.2019, uznesenia 25.10.2019

25. november 2019

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín

26. november 2019

Zmluva 622019 dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

3. október 2019

zápisnica 13.09. 2019, uznesenia 13.09.2019

4. október 2019

VZN 72019 o obmedzení a zákaze podávania alkoholických nápojov

7. október 2019

Zmluva 522019 kúpna zmluva (Renáta Bundová – Obec Michaľany)

Zmluva 512019 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2019 (Obecný stolnotenisový klub Michaľany o. z.)

18. október 2019

Oznámenie

VSD

22. október 2019

Zmluva 532019 kúpna zmluva

30. október 2019

Rekonštrukcia NN siete

Výkres č.2-Na vyhlášku Výkres č.1-Na vyhlášku 

4. september

Zmluva 432019 dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 422019 o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

6. september

Zmluva 442019 o dielo č. 3277/2019/A1V

10. september

VZN č.6 2019 o výške príspevku v MŠ, ZŠ a ŠJ

13. september

Faktúry 082019

23. september

Zmluva 452019 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Zmluva 462019 dodatok k zmluve o poskztovaní služieb v oblsti nakladania s odpadmi

Zmluva 472019 mantálna zmluva (Obec Michaľany – Michal Davala – ANNA)

Zmluva 482019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva 492019 o poskztnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

24. september

Zmluva 502019 o dodávke vody z verejného vodovodu

Výzva – Detské ihriská

2. august

Rozpočet-na-rok-2019-výdavky

Rozpočet-na-rok-2019-príjmy

8. august

Faktúry 072019

20. august

Zmluva 392019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 402019 kúpna zmluva 

27. august

Zmluva 412019 o poskytnutí finančných prostriedkov  (Fond na podporu umenia – Obec  Michaľany)

VZN 72019 o obmedzení a zákaze podávania alkoholických nápojov

8.Júl

zápisnica 31.5.2019,  uznesenie 31.5.2019 Faktúry 52019, Faktúry 62019 Zmluva 322019, Zmluva 332019, Zmluva 342019

10. júl

Zmluva 352019 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

17. júl

Zmluva 362019 Mandátna zmluva

Zmluva 372019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 382019 o prefakturácii za zber a likvidáciu odpadu

26. júl

Návrh VZN č.6 2019 o výške príspevku v MŠ,ZŠ a ŠJ

5. jún

VZN o udržiavaní čistoty v obci , VZN o určení času predaja v obchode, Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

11. jún

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj

12. jún

VSD oznam

17. jún

Zmluva 222019 o reklame

Zmluva 232019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 242019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/567

Zmluva 252019 Dodatok 3/2019 (obec Michaľany – FURA s.r.o.)

Zmluva 262019 o prefakturácií za zber (odvoz) a likvidácia odpadu

Zmluva 272019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 282019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 292019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 302019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 312019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

7. apríl

uznesenia 21.3.2019 zápisnica 21.3.2019

10. apríl

Zmluva 162019 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest …

Zmluva 112019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – Slovenský Červený kríž

Faktúry 32019

26. apríl

Zmluva 122019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – OLD STARS Michaľany o.z.

Zmluva 142019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Rímskokatolícka farnosť)

Zmluva 152019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Gréckokatolícky farský úrad Lastovce)

Zmluva 172019 o dielo. Zhotovenie jednoriadkovej injektáže 

5. marec

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

6. marec

Zapisnica 25.2.2019Uznesenia 25.2.2019

7. marec

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

8. marec

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

11. marec

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Faktúry 022019

18. marec

Zámer Avia