náplň práce pre komisiu kultúry a vzdelávania

  • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
  • sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry
  • spracúva kalendár obecných kultúrnych a spoločenských podujatí
  • posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce
  • vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci
  • vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti
  • vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života v obci

predseda komisie

Mgr.Emília Širotníková

člen komisie z poslancov

Valéria Orosová

členovia z obyvateľov obce

Štefan Tatranský

Damián Venglarčik

Helena Onďaková