Úradná tabuľa

31. máj 2020

zápisnica 21.5.2020

29. máj 2020

uznesenie 21.5.2020

26. máj 2020

Zaverečny účet za rok 2019

21. máj 2020

Zmluva 23/2020 o dielo č. 1902/2020/RVP/ZoD

19. máj 2020

Faktúry 042020

15. máj 2020

Dodatok č.1 k ZoD č. 17/2020 “ČOV Michaľany – výmena prevzdušňovacieho systému”

Plán rozvoja verejných vodovovod  a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027vyvesený  aj na úradnej tabuli obce Michaľany od 15.05.2020, a možno do neho nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní, na Obecnom úrade v čase úraných hodín.

12. máj 2020

prerušenie distribúcie elektriny ul. Na Sídlisku

Zmluva 20/2020 o dielo, Zmluva 19/2020 o pripojení, Zmluva 18/2020 o pripojení, Zmluva 17/2020 o pripojení

8. máj 2020

Dohoda č. 20/45/054/168 o poskytnutí finančného príspevku

7. máj 2020

prerušenie distribúcie elektriny ul. Na Sídlisku prerušenie distribúcie elektriny ul. Hlavná a ul. Školská