Zápis do MŠ

Vážení rodičia!

                 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určil termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise nebude vyžadovať, to predloží zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 30.6.(ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa, zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt), ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie( ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt).

                  Žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy v Michaľanoch na školský rok 2020/2021 sa budú podávať týmito spôsobmi:

  1. Rodič skopíruje,  následne vytlačí tlačivo  zverejnené na webovom sídle MŠ Michaľany, alebo Obce Michaľany, vypíše doma a odovzdá do 31.5.2020:
  • V budove MŠ Michaľany vždy pondelok (4.5.,11.5.,18.5.,25.5v čase od 8,00 do 10,00hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
  • V budove OÚ Michaľany od pondelka do štvrtka, v čase prevádzkových hodín pre verejnosť 
  1. Rodič sa dostaví do budovy MŠ Michaľany vždy v pondelok (4.5.,11.5.,18.5.,25.5), v čase od 8,00 do 10,00 hod., s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, prinesie so sebou rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie vypíše a odovzdá na mieste.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Michaľany k 1.9.2020:

  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti, ktorých rodič sa preukáže dokladom o hmotnej núdzi a deti, ktoré majú trvalý  pobyt v Michaľanoch. 
  • Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade (prípadne dodatočnom odklade) začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľkou základnej školy (Rozhodnutie o odklade, alebo dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi spravidla do 30.6.2020).
  • Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Tešíme sa na stretnutie s vami!