Triedenia komunálneho odpadu

Triedený zber odpadov na Slovensku nie je jednotný a odpady sa zbierajú v rôznych
kombináciách.
Z tohto dôvodu sme Alchýmiu triedenia komunálnych odpadov pripravili vo
všetkých kombináciách, s ktorými sa v partnerských samosprávach stretávame.
Ak si nie ste istý, aký systém zberu je vo Vašej obci, informácie by mali byť dostupné
na webovom sídle obce, ako aj na zberných nádobách (kontajneroch) na triedený
zber odpadu.
V niektorých obciach sa namiesto zberných nádob (kontajnerov) na triedený zber
využívajú vrecia.